W szkoleniach bhp staramy się używać jak najwięcej multimediów, żeby je urozmaicić. Możemy je zorganizować zarówno w naszej placówce lub z dojazdem do klienta. Dla odpowiednich grup pracowników posiadamy również możliwość uruchomienia szkolenia na platformie szkoleniowej (czas na ukończenie to 30 dni).

Szkolenia BHP Poznań

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia bhp (wstępne oraz okresowe) dla wszystkich grup pracowników:

 • robotnicze,

 • administracyjno-biurowe i inne (służby medyczne, nauczyciele),

 • inżynieryjno-techniczne,

 • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami.

Szczegółowe przepisy prawne w zakresie BHP znajdziesz w  Rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) - link do rozporządzenia

Na wszelkie pytania związane z organizacją szkolenia odpowie nasz personel.

Informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer 691 163 948 lub wysyłając maila na adres biuro@kompas.poznan.pl

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenia okresowe powinny się odbyć od 6 do 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego a ich ważność zależy od grupy stanowisk. 

Szkolenie okresowe dla:

 • pracodawców– 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
 • osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści)– 12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż na 5 lat
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych-12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż raz w roku/ nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • pracowników inżynieryjno-technicznych– 12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż na 5 lat
 • pracowników administracyjno-biurowych– 12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż na 5 lat (od 1.01.2019 zniesienie obowiązku)

 

Ramowy program szkolenia BHP okresowego:

 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

SZKOLENIE WSTĘPNE

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia przeszkolenia bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Nie można bowiem dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada wymaganych kwalifikacji i niezbędnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp. [art.237 §1 Kodeksu Pracy]

 

Ramowy program szkolenia BHP wstępnego:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych  oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo i zdrowie pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska-zasady jej stosowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW I KIEROWNIKÓW

Zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie BHP powinno być okresowo powtarzane. Podobne obowiązki spoczywają na osobach zajmujących stanowiska kierownicze.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Kompas logo
Orły bhp i ppoż - 2021
Orły kształcenia - 2021

Zaufali nam:

Kompas-Orły Edukacji 2019

 

Copyright KOMPAS Magdalena Nowak 2015-2022

Media Społecznościowe

Kompas-Orły BHP 2018
Youtube
Instagram
Twitter
facebook