SZKOLENIA BHP

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i szkolenia okrwsowe bhp na terenie Poznania oraz okolic dla:

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,

 • kadr inżynieryjno-technicznych,

 • pracowników administracyjno-biurowych,

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.​

SZKOLENIA BHP DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW I KIEROWNIKÓW

Zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie BHP powinno być okresowo powtarzane. Podobne obowiązki spoczywają na osobach zajmujących stanowiska kierownicze.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Nasze szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie naszych Klientów, jak i  w naszym biurze.

W przypadku pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami możliwe jest odbycie szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego (szkolenie bhp online). Forma online jest bardzo wygodna, można zrobić to w dowolnym czasie i miejscu.

SZKOLENIE WSTĘPNE

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia przeszkolenia bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Nie można bowiem dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada wymaganych kwalifikacji i niezbędnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp. [art.237 §1 Kodeksu Pracy]

 

Ramowy program szkolenia BHP wstępnego:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych  oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo i zdrowie pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska-zasady jej stosowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenia okresowe powinny się odbyć od 6 do 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego a ich ważność zależy od grupy stanowisk. 

Szkolenie okresowe dla:

 • pracodawców– 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
 • osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści)– 12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż na 5 lat
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych-12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż raz w roku/ nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • pracowników inżynieryjno-technicznych– 12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż na 5 lat
 • pracowników administracyjno-biurowych– 12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż na 5 lat (od 1.01.2019 zniesienie obowiązku)

 

Ramowy program szkolenia BHP okresowego:

 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

Na wszelkie pytania związane z organizacją szkolenia odpowie nasz personel.

Informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer 691 163 948 lub wysyłając maila na adres biuro@kompas.poznan.pl

Szczegółowe przepisy prawne w zakresie BHP znajdziesz w  Rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) - link do rozporządzenia

Obsługa BHP Poznań

jak i wykonywanie zadań służby bhp czyli potocznie mówiąc "obsługa bhp". Współpracujemy zarówno z zakładami pracy, placówkami oświatowymi oraz instytucjami. Ceny obsługi bhp są uzależnione od specyfiki danego zakładu pracy jak i ilości zatrudnionych osób.

Szkolenia BHP Poznań

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia bhp dla wszystkich grup pracowników (robotnicze, administracyjno-biurowe i inne, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, inżynieryjno-techniczne). W szkoleniach bhp staramy się używać jak najwięcej multimediów, żeby je urozmaicić. Szkolenia możemy zorganizować zarówno w naszej placówce lub z dojazdem do klienta. Dla odpowiednich grup pracowników posiadamy również możliwość uruchomienia szkolenia na platformie szkoleniowej (czas na ukończenie to 30 dni).

Z pozostałych usług które świadczymy to m.in. protokoły oraz dochodzenia powypadkowe, tworzenie instrukcji bhp, tworzenie oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy.

Kompas-Orły BHP 2018
Orły Kształcenia 2018

Media Społecznościowe

 

KOMPAS Magdalena Nowak 2015-2020

Zaufali nam:

Kompas-Orły Edukacji 2019